Aktuality

A co nás čeká v nadcházejícím létě????

Oslava Dne dětí s překvapením…
Tak jako každý rok navštívíme ZOO koutek v Hodoníně.
A dál se budeme těšit na koupání, výlety a další letní radovánky….

Konference Kyjov 25.4. – 26.4.2017
„RIZIKA DNEŠNÍ DOBY“
Ve dnech 25.4. – 26.4.2017 proběhla v Kyjově konference „Rizika dnešní doby“ pořádaná Společností sociální pediatrie ČLS JEP a Dětským centrem Kyjov p.o.
Konference byla členěna na 3 programové okruhy, které se zaměřovaly na problematiku ohrožených dětí pohledem odborníků z různých oblastí – pohledem psychologů, psychiatrů, právníků, speciálních pedagogů, představitelů integrovaného záchranného systému, odborníků pracujících v mikrobionálních laboratořích.
První okruh zahrnoval téma ohrožené dítě, dysfunkční rodina, současná situace možností péče o tyto děti, obsahoval problematiku závažných handicapů, zejména problematiku dětí s psychickými poruchami a dětí se smyslovým postižením (zrakovým). S velmi zajímavými a profesně výborně zpracovanými příspěvky vystoupili Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., vědecký sekretář SSP, a MUDr. František Schneiberg, předseda Společnosti sociální pediatrie. Po jejich vystoupení následovala prezentace Mgr. Ondřeje Bouši, vedoucího oddělení psychologů ÚMPOD, a Mgr. Lucie Skorušové, právničky ÚMPOD, mapující aktuální právní úpravu osvojení (a to i v mezinárodním měřítku) a rizika s tím spojená. Následovaly přednášky dětského psychiatra MUDr. Kamila Janhuby o skryté traumatizaci dítěte v důsledku duševního onemocnění rodičů, jejich nedostupnosti, následkem zanedbávání, a psychiatra pro dospělou populaci MUDr. Vítězslava Pálenského, Ph.D., o kontinuitě péče dítě-rodič, obousměrném porovnání vlivu a rizik nemoci z pohledu psychiatra. Na tato vystoupení navazovala autobiografická výpověď Petra Petráše, klienta dlouhodobě se léčícího pro souběh více psychických onemocnění. O možnostech speciálně pedagogické, psychologické podpory dětí se smyslovými handicapy, pomoci rodinám hovořily zástupkyně Střediska rané péče SPRP Brno, Mgr. Jarmila Janáčková a Mgr. Kateřina Polanková. Jejich vystoupení bylo oživeno nejenom videozáznamem, ale užitečnou možností přímo na místě si prohlédnout, „osahat“ pomůcky využívané při práci s dětmi se zrakovým postižením.
Druhý okruh konference se zaměřoval na oblast závažných traumat jednotlivců, skupin a národů v důsledku živelných pohrom, obsahoval výpověď i videozáznam přímého účastníka záchranných misí v Turecku a Íránu, plk. Ing. Martina Červenky. Pan plukovník hovořil o místech a situacích, v nichž vysoce ceněný a profesně dokonale připravený tým českých záchranářů, členů integrovaného záchranného systému ČR, společně se svými čtyřnohými pomocníky pomáhal řešit složitou a lidsky tragickou situaci.
Třetí okruh byl věnován mikrobiálním rizikům dnešní doby, o nichž hovořila Ing. Blanka Gstettner.
Vzhledem k tomu, že všechna vystoupení se zabývala velmi závažnými problémy, vyžadujícími soustředění a energii přednášejících i posluchačů, bylo nutné myslet i na psychohygienu všech, proto první den konference uzavřel a také odlehčil hezký příspěvek Mgr. Pavla Jakši, pedagoga SOU Kyjov, Havlíčkova, který jakožto absolvent střední vinařské školy a současně aktivně praktikující vinař nás všechny zasvětil do tajů vinařských. Jeho příspěvek byl také milým pozváním ke společenskému večeru, jehož atmosféru dotvářela hudební produkce kyjovské skupiny Návrat (mnozí účastníci si ji pamatují ještě z předcházející akce v roce 2015 – Kongresu v Kyjově).
Zajímavou prezentaci mimo původní program zajistili také zástupci Černých koní z.s., předseda spolku Tomáš Pouch se svojí přítelkyní. Černí koně z prostředků plynoucích ze sponzorské podpory vyrábějí handbiky, handbiky na elektropohon, speciální kola na ruční pohon, cyklotrenažery pro děti s handicapy, s tělesným postižením.
Stejně zajímavá byla i názorná ukázka výrobků firmy FARE, která se zabývá výrobou zdravé dětské obuvi.
Jak bývá dobrým zvykem, každá akce má své podporovatele. Zdravici a úvodní slovo pronesl, Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana JMK. Účastnila se a podporu vyjádřila paní ředitelka Nemocnice Kyjov, p.o. Mgr. Danuše Křiváková. Drobnými upomínkovými předměty nás obdařila firma Wiky Kyjov – hračky, papírnictví. Přednášející, ale rovněž všichni účastnící, obdrželi vkusné keramické výrobky Domova HORIZONT Kyjov. Tekutými plody lopotné práce vinařské nás zásobil pan Zdeněk Halámek.
Ke každému bilancování patří také trocha statistiky, tak tedy:
– první den akce se včetně přednášejících zúčastnilo 112 osob
– účastníci z řad Dětských center, KÚ a DD do 3 let zastupovali celkem 16 zařízení tohoto typu
– dalšími zařízeními byli:
Speciálně pedagogická centra – 5 center ČR
PPP Hodonín
Psychocentrum Hodonín
KROK Kyjov z.ú.
TRIALOG Brno z. s.
Své zástupce měli: Jihomoravské dětské léčebny
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Statutární město Jihlava
Magistrát města Jihlava
MěÚ Kyjov, odbor sociálních věcí
Nemocnice Kyjov

A závěrem – konferenci věnoval pozornost i zástupce médií, redaktor Učitelských novin, PaedDr. Radmil Švancar, který v průběhu konference hovořil o sledované problematice s MUDr. Františkem Schneibergem a PhDr. Janou Petrášovou. Materiál bude otisknut v nejbližším čísle UN.
Letošní konference skončila, budeme se těšit na další. Velké poděkování patří organizátorům, ale hlavně kolektivu Dětského centra, bez jehož snažení a velkého nasazení by nebylo možné průběh akce zajistit.
A co Kyjov? Možná rok 2020 – to budeme slavit 70. výročí založení našeho zařízení.

PhDr. Jana Petrášová
ředitelka DC Kyjov

———————————————————————————————————