Aktuality

Květen 2019:

KonferenceDÍTĚ A NÁSILÍ“

MKS Kyjov, Masarykovo náměstí 34, Kyjov, 24. -25.4.2019

 

Ve dnech 24.4. -25.4. 2019 se v MKS Kyjov uskutečnila konference „Dítě a násilí“, jejímž odborným garantem byla Společnost sociální pediatrie ČLS JEP a organizátorem Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, p.o.

Sledovaná problematika je dlouhodobým negativním fenoménem nejenom v naší republice, ale v rámci celého světa, o čemž jasně hovoří celosvětové statistiky i odborné publikace. Velkou pozornost danému tématu věnují všechny zainteresované rezorty, je součástí strategie WHO, v ČR je v současné době při Ministerstvu zdravotnictví mimo jiné zřízena pracovní skupina zabývající se otázkami týrání, zanedbávání a zneužívání dětí.

Vzhledem k tomu, že nejenom naše zařízení, dětská centra, dětské domovy, ale také pediatři, sociální pracovníci, pedagogové, pracovníci školských poradenských zařízení a samozřejmě policisté, se setkávají s dětmi, jež prožily těžce traumatizující, devastující situace, zvolili jsme téma i obsah konference takovým způsobem, aby byl umožněn pohled na násilí páchané na dětech, případně násilí páchaného dětmi, z více odborných úhlů. Konferenci jako čestný host zahájil Mgr. F. Lukl, starosta Kyjova, dále se jí jako čestní hosté účastnili vedoucí odboru zdravotnictví KrÚ JMK PhDr. J. Pavlíková a ředitel ÚMPOD Brno JUDr. Z. Kapitán, Ph.D. Na konferenci aktivně vystupovalo celkem 10 přednášejících zastupujících různé profese i rezorty:

– MUDr. F. Schneiberg, pediatr, předseda Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP, příspěvek „Aktuální situace v oblasti péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti, srovnání péče v ČR a USA, role DC, strateie WHO“

– PhDr. M. Hrdličková, Ph.D., z DC Praha s příspěvkem „Traumatický vývoj dítěte“,

– PhDr. Plšková, vedoucí MRP, emeritní pplk.., specialista na odhalování trestné činnosti na dětech, trestné činnosti páchané dětmi…s příspěvkem „Zvláštnosti komunikace a výslechu různých věkových skupin dětí a osob se specifickými potřebami“

– Mg. K. Skřivánková, Ph.D., státní zástupce JUDr. Aulický, příspěvek „Trestněprávní důsledky násilí na dětech“

– Mgr. L. Fridrich, vedoucí právního oddělení ÚMPOD Brno, příspěvek „Problematika přeshraničních konfliktů mezi rodiči, únosy dětí“

– Doc. MUDr. L. Kukla, CSc., sekretář SSP, pediatr, příspěvek „Péče o dětské oběti násilí, zneužívání a zanedbávání ve vybraných státech Evropy“ (Anglie, Francie)

– Bc. H. Valíčková, vedoucí OSPOD Kyjov, Mgr. M. Prokopová vedoucí OSPOD Hodonín, příspěvek „Role sociálních odborů – řešení problematiky týrání, zneužívání a zanedbávání dětí“

– MUDr. J. Kliment, psychiatr, ředitel Sociálně-psychiatrického centra Fénix Kyjov, o.p.s., příspěvek „Münchhausenův syndrom v zastoupení a alternativní rodina“

Konference se zúčastnilo: 10 pediatrů a 1 psychiatr, 8 psychologů, 17 zdravotních sester, 7 speciálních pedagogů, 2 terapeuti, 1 fyzioterapeut, 18 sociálních pracovníků, 2 zástupci OS Hodonín, 1 zástupce policie, 2 zástupci Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Brno, ředitelé DC či jejich zástupci z celkem 13 DC a 2 DD ČR. Všichni účastníci byli velmi pozornými posluchači, což bylo nezpochybnitelným důkazem vysoké kvality přednášek a zajímavého přednesu lektorů, kterým patří velké uznání a poděkování, stejně jako všem, kteří zajišťovali materiální zázemí akce (technické zabezpečení, pohoštění, prostory, propagační materiály).

Odměnou všem pak byl společenský večer, na němž vystupovala skupina HELEMESE., a který byl příjemným místem nejen pro relaxaci, ale samozřejmě také pro neformální výměnu osobních zkušeností.

Věříme, že akce byla odborným obohacením pro všechny účastníky a přinesla nové podněty pro práci nás všech, kteří se věnujeme problematice péče o děti.

 Děkujeme všem přednášejícím a zúčastněným.

PhDr. Jana Petrášová, ředitelka Krůčku Kyjov

 

ÚNOR 2019:

Oznámení o změně názvu zařízení

V souladu s novou zřizovací listinou platnou ode dne 13.12.2018,

se mění počínaje dnem 14.1.2019 název

Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace na název:

Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace

Sídlo: Strážovská 965/2, 697 01

Hlavní účel p.o.:

poskytování zdravotních služeb v souladu s oprávněním k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 b., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, dětem ve věku do 6 let, výjimečně starším, a to ohroženým a postiženým, o které se rodina nedovede, neumí nebo nechce postarat.

Předmět činnosti p.o.:

  • Poskytování ambulantní a lůžkové formy zdravotní péče (preventivní, diagnostické, léčebně rehabilitační a ošetřovatelské)
  • Spolupráce při organizaci náhradní rodinné péče.
  • Poskytování psychologicko-výchovné péče
  • Zajištění odborné praxe studentů středních odborných škol, vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na poskytování zdravotních služeb
  • Sociálně-právní ochrana dětí