Aktuality

DUBEN 2023

Od začátku měsíce dubna jsou návštěvy u dětí povoleny denně od 10hod do 12dod a od 15hod do 17hod. Za dítětem mohou přijít max. 2 osoby bez příznaků infekčního onemocnění.

ČERVEN 2022

Dne 1.6.2022 nastoupil do funkce ředitele našeho zařízení MUDr. Petr Hála, kontaktovat pana ředitele můžete vždy každé pondělí a každou středu mezi 7 – 11 hod osobně nebo na telefonním čísle: 518 601 390

BŘEZEN 2021

SOUHRN ZA ROK 2020

Naše zařízení má dlouholetou tradici v péči o děti ocitající se v ohrožení zdravotním, sociálně zdravotním a sociálním. V roce 2020 jsme završili jubilejních 70 let naší existence, což bylo důvodem plánované oslavy formou 2-denní odborné konference, jež měla mimo jiné symbolizovat také poděkování všem zaměstnancům, kteří se za tuto dobu podíleli na chodu a rozvoji organizace, a současně měla být místem veřejného poděkování všem našim podporovatelům, sponzorům, kteří nezištně finančně, materiálně spoluzabezpečovali chod Krůčku. Bohužel, rok 2020 byl rokem nesmírně závažné zatěžkávací zkoušky prakticky pro celý svět, která změnila veškeré plány a zaběhnuté zvyklosti nejenom jednotlivcům, ale také všem institucím, nemocnicím, firmám, zařízením…Nouzový stav v souvislosti s pandemií COVID-19 utlumil, omezil nebo naprosto vyloučil mnohé aktivity, a to i realizaci větších vzdělávacích seminářů a konferencí. Nejvyšší prioritou se stala co možná nejefektivnější ochrana před šířením této nemoci, ochrana zdraví, života. Úkol o to více zavazující, když se jedná o chod zařízení poskytujícího péči klientům se závažným zdravotním postižením. Proto i Krůček musel změnit zavedené postupy, dbát na přísné dodržování protiepidemiologických opatření, hygienických zásad, vybudovat v rámci možností bariéru proti šíření epidemie v zařízení. Mezi opatření patřilo kromě jiného omezení aktivit dětí mimo zařízení (ve městě, v muzeích, ve sportovních areálech) po dobu trvání nouzového stavu, omezení návštěv, přeložení vzdělávacích akcí, utlumení aktivní činnosti ambulancí na přechodnou dobu, apod. Pro rok 2020 jsme měli stanoveny následující zásadní úkoly:

  • Zachování a obhájení důležitého postavení našeho zařízení, nutnosti jeho existence jako zdravotnického zařízení
  • Udržení odbornosti a kvalifikovanosti personálu, pokračující systém celoživotního vzdělávání, dodržování mezirezortní spolupráce, propagace zařízení
  • Uzavření smluvních svazků se zdravotními pojišťovnami, vícezdrojové financování
  • Udržení vyrovnaného rozpočtu zařízení
  • Rozšíření služeb do Zlínského kraje
  • Realizace odborných konferencí (oslava 70 let založení zařízení – rok 2020)
  • Modernizace vybavení rehabilitační ambulance

Tyto úkoly, s výjimkou plánovaných odborných konferencí, byly splněny. Přestože narůstaly náklady na chod zařízení, podařilo se nám ukončit rok 2020 s vyrovnaným hospodářským výsledkem. V rámci modernizace a zkvalitnění provozu zařízení jsme v tomto roce pro oblast rehabilitace zakoupili do rehabilitační ambulance nový Vojtův stůl, jenž byl hrazen z účelově určeného příspěvku JMK, současně byl zakoupen nový koberec pro zútulnění a zateplení této místnosti. Dále byla provedena výmalba pokoje číslo 1, realizována montáž nového zahradního nábytku pro děti, zajištěny potřebné didaktické pomůcky a pracovní listy pro děti, rozšířila se spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování povinného předškolního vzdělávání, eventuálně pro zajištění povinné školní docházky.

Přestože závažná situace ochromila nebo významným způsobem změnila činnost mnohých institucí i pracovní aktivity jednotlivců, solidarita a snaha pomoci těm, kteří vyžadují zvýšenou péči, přetrvávala nadále a nehledě na obtížnost situace, naše zařízení bylo podporováno našimi dlouholetými, ale současně i novými sponzory z řad firem i z řad jednotlivců.

Všichni naši sponzoři mají náš velký obdiv a za jejich počiny jim vyjadřujeme velké poděkování, poděkování za všechny finanční i materiální dary, určené dětem Krůčku Kyjov, za jejich zájem a empatii k dětem v jejich nelehkém životním postavení. Zároveň všem přejeme pevné zdraví, odolnost a hodně úspěchů na pracovním poli i v osobním životě.

Podrobný výčet všech sponzorských darů je uveden v naší Zprávě o činnosti za rok 2020 zveřejněné na Portále JMK.

 PhDr. Jana Petrášová,   ředitelka centra Krůček                                        

ZÁŘÍ 2020 – BOHUŽEL JSME NUCENI Z DŮVODU ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU KORONAVIRU ZRUŠIT DO ODVOLÁNÍ NÁVŠTĚVY U DĚTÍ.

PhDr. Jana Petrášová, ředitelka Krůčku Kyjov, p.o.