Naše služby

Dokumenty ke stažení:

PROPAGAČNÍ LETÁK KRŮČEK KYJOV

KONCEPCE DC, 8-2019

Systém plateb Krůček Kyjov – propagační leták, 2019

Informační materiál Krůčku Kyjov, 9-2019

SYSTÉM PLATEB, Krůček Kyjov, p.o.

l. Příspěvek na úhradu pobytu a péče o dítě v Krůček Kyjov
Výše příspěvku je stanovena dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 56/2012 Sb., § 120 k provedení § 44 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (platnost vyhlášky s účinností od 01.04.2012).

dítě do 1 roku věku 45,- Kč/den
dítě od 1 do 3 let věku 50,- Kč/den
dítě od 3 let věku 55,- Kč/den
doprovod dítěte 150,- Kč/den

V případě, že by po uhrazení vyměřeného příspěvku klesl příjem rodiny pod
hranici životního minima, může být o tuto částku příspěvek snížen, případně
nebude vyměřen vůbec.
V případě, že rodiče nežijí ve společné domácnosti, dělí se stanovená částka
rovným dílem mezi oba rodiče.
Pokud rodina dítěte nepředloží potvrzení o svých příjmech do 1 měsíce
od vyzvání zařízením, je výše příspěvku stanovena dle výše uvedené vyhlášky.

2. Přídavek na dítě – je poukazován ústavu příslušným referátem Úřadu práce, odbor
NSD dle trvalého bydliště dítěte. O tuto dávku jsou povinni žádat rodiče nezletilého a zároveň jsou povinni sdělit příslušnému úřadu, že dítě nemají ve vlastní péči.

3. Denní pobyty dětí – na základě rozhodnutí ředitele a po dohodě se zákonným
zástupcem dítěte. K dennímu pobytu jsou děti přijímány pouze při nenaplněné
kapacitě ústavních pobytů a slouží jako pomoc při řešení svízelné sociální situace
rodiny, jde především o děti matek samoživitelek.
Maximálně lze takto přijmout 5 dětí.
Paušální poplatek 300 Kč měsíčně + 55 Kč/den na úhradu stravování.

4. Ambulantní laserová terapie
Za 10 aplikací u dětí hradí rodiče částku 500 Kč.
Částka pokrývá amortizaci a náklady na provoz laser přístrojů.

5. Ambulantní akupunkturní léčba- rodič hradí náklady na akupunkturní
materiál, částka činí 60 Kč za výkon.

6. Psychologické vyšetření – rodič či jiný zákonný zástupce hradí podrobné
psychologické vyšetření částkou 300 Kč, následnou péči částkou 200 Kč.
Nedílnou součástí poskytované péče psychologa je zpráva z každého
psychologického vyšetření, poskytnutí potřebných materiálů, koordinace péče o dítě
s dalšími zainteresovanými odborníky.

Od 01.01.2022 je prozatímně z důvodu ukončení
pracovního poměru psychologa Jany Petrášové přerušena činnost
psychologické ambulance Krůčku Kyjov, která by se mohla výhledově
obnovit až po získání a nástupu nového psychologa.

7. Rehabilitační péče – zákonný zástupce hradí vstupní vyšetření fyzioterapeuta DC
částkou 200 Kč, následnou rehabilitační péči částkou 100 Kč.

V Kyjově 1.1.2019 PhDr. Jana Petrášová, ředitelka Krůček Kyjov

NAŠE SLUŽBY

Psychologická péče

Od 01.01.2022 je prozatímně z důvodu ukončení
pracovního poměru psychologa Jany Petrášové přerušena činnost
psychologické ambulance Krůčku Kyjov, která by se mohla výhledově
obnovit až po získání a nástupu nového psychologa.

otevírací doba ambulance: čtvrtek, pátek     10 -15 hod

 • pravidelné sledování a hodnocení psychomotorického vývoje dítěte
 • psychologická vyšetření, diferenciální diagnostika
 • posuzování míry postižení u dětí s handicapem a z ní plynoucích podpůrných opatření
 • konzultace s rodiči, poradenství
 • posuzování míry podpory u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora rodinám biologickým, pěstounským a adoptivním

Rehabilitační péče

Specializujeme se na včasný záchyt, diagnózu a terapii hybných poruch u dětí

 • Vojtova metoda
 • Kabatova metoda
 • masáže, měkké techniky
 • orofaciální stimulace
 • využití principů Bobatha

Ambulantní péče – pediatrická

otevírací doba ambulance: úterý   13 -15 hod

  • akupunktura
  • laserterapie

/ jizvy, akné, popáleniny, dermatitidy, ekzémy, hematomy / – čtvrtek 13 – 14hod

 • magnetoterapie
 • sociální služby

Sociálně – pediatrická péče

otevírací doba ambulance: čtvrtek       12 – 13hod

Ostatní služby

   • pobyty rodičů s dětmi – zácvik rodičů v péči o dítě
   • rehabilitační pobyty
   • utajené porody
   • dobrovolnická činnost
   • paliativní péče

diagnosticko – rehabilitační pobyty